Projektweb

Grønne indkøb til sygehuse - med fokus på ftalater

Miljøstyrelsens projektoplæg

2. Formål og baggrund

Hormonforstyrrende stoffer, herunder ftalater, findes i en række produkter, herunder i produkter der anvendes af særligt udsatte grupper som mindre børn, og i medicinsk udstyr.

Der blev november 2009 indgået et bredt politisk forlig om en ny kemikaliehandlingsplan for 2010-2013 (yderligere information på www.mst.dk).

I handlingsplanen var en frivillig udfasning af hormonforstyrrende stoffer i medicinsk udstyr et centralt tema. Anvendelsen af det offentliges indkøb som instrument til at hjælpe en udfasning på vej, nævnes i handlingsplanen

Danske Regioner og Miljøstyrelsen har i 2009 samarbejdet om en kortlægning og udvikling af ’Sundheds- og miljømæssig prioritering af medicinske forbrugsartikler’.

Projektet førte til en metode for miljøvurdering og prioritering af de væsentligste indkøbsområder på sygehuse, ud fra en miljømæssig og sundhedsmæssig betragtning.

Erfaringerne og modellen fra ovennævnte projekt forventes at kunne bidrage væsentligt til løsningen af den opgave, der er formuleret i kemikaliehandlingsplanen.

3. Leverancer i projektet

Der ønskes tilbud på et projekt, der kan besvare nedenstående behov:

Frivillig udfasning af hormonforstyrrende stoffer i medicinsk udstyr

Miljøministeriet vil i samarbejde med Danske Regioner kortlægge medicinsk udstyr uden ftalater, så regionale indkøbere får et brugbart redskab til at undgå ftalatholdige produkter, hvor det er muligt, især hvor produkterne anvendes af særlig udsatte eller sårbare patienter. Der vil i den forbindelse blive trukket på erfaringerne fra de svenske sygehuse.

Senest 1. december 2010 udarbejdes en liste over produkter og anvendelser inden for medicinsk udstyr, som endnu ikke kan substitueres med mindre miljø- og sundhedsbelastende alternativer. Årsagen til, at substitution ikke er muligt, beskrives, og forslag til fremme af substitution angives.

Der vil blive forsøgt udviklet en enkel miljøvurderingsmetode, der kan hjælpe indkøberne med at fokusere indsatsen over for de mest uønskede stoffer – en vurdering der skal bygge på miljømæssige betragtninger og påvirkninger af patienter og personale. Gennem grønne indkøb kan der således arbejdes med udfasning af ftalater på frivillig basis, idet regionerne gerne vil være på forkant, når der findes konkurrencedygtige alternativer på markedet.

Miljøstyrelsen vil i den løbende dialog med bl.a. Kommunernes Landsforening om offentlige grønne indkøb undersøge, om erfaringer fra udfasningsinitiativerne som følge af regionernes grønne indkøb kan overføres til det kommunale område.

Der nedsættes en følgegruppe for projektet. Miljøstyrelsen udpeger og inviterer medlemmer til følgegruppen. Konsulenten har ansvar for at indkalde og organisere følgegruppemøderne og bør beregne ressourcer til 2-3 følgegruppemøder.

 

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner for projektet er:

Mette Lise Jensen, Miljøstyrelsen, 72 54 45 85, melje@mst.dk

Jens Peter Bjerg, Danske Regioner, jpb@danskeregioner.dk

- udtræk fra projektoplægget:

Følgegruppen for projektet består af:

Mette-Lise Jensen, Miljøstyrelsen

Jens Peter Bjerg, Danske Regioner

Ellen Jespersen, Lægemiddelstyrelsen

Lene Lauersen, Medicoindustrien

Rikke Holmberg, Miljøstyrelsen