Projektweb

Grønne indkøb til sygehuse - med fokus på ftalater

EcoForums projektbeskrivelse

Baggrund

Miljøstyrelsen ved Mette Lise Jensen har med baggrund i et bredt politisk forlig om en ny kemikaliehandlingsplan for 2010-2013 (yderligere information på www.mst.dk) ønsket et projektforslag der fokuserer på frivillig udfasning af hormonforstyrrende stoffer i medicinsk udstyr og forbrugsmaterialer samt implementering af en metode for vurdering og prioritering af indkøb på sygehuse, ud fra en miljømæssig og sundhedsmæssig betragtning.

Med baggrund i den rapport jeg i 2009 udarbejdede for Danske Regioner og Miljøstyrelsen om ’Sundheds- og miljømæssig prioritering af medicinske forbrugsartikler’ samt Miljøstyrelsens projektbeskrivelse beskrives nedenfor EcoForums oplæg til projekt.

Tilgang

Projektet opbygges omkring tre fokusområder:

· Ftalater – dvs. etablering af liste/database over ftalat-frie produkter med tilhørende leverandører/producenter for de relevante produktområder samt identifikation af de områder hvor ftalat-frie produkter endnu ikke er tilgængelige.

 

· Generel miljøvurderingsmetode til støtte for indkøbernes arbejde med udfasning af uønskede stoffer og materialer samt sammenfatning af de svenske indkøbsvejledninger for medicinsk udstyr.

 

· Formidling – dvs. den løbende formidling til og træning af regionernes indkøbere samt andre relevante aktører – herunder især medicoindustrien.

Ftalater

Specifikt for ftalater er der udarbejdet et spørgeskema som tænkes udsendt af Medicoindustrien til deres medlemmer. Et tilsvarende spørgeskema vil blive præsenteret for regionerne ved de planlagte møder og endelig vil der blive foretaget søgninger på internettet.

Ved brug af disse tre informationskilder vil der blive opbygget en liste – på databaseform – over produktområder hvor ftalat-problematikken er relevant, de specifikke tilgængelige ftalat-frie produkter og de områder hvor ftalat-frie produkter endnu ikke er tilgængelige.

Generelt lægges der op til at opgaven løses i et tæt samarbejde med Medicoindustrien og regionerne. Samarbejdet med Medicoindustrien er væsentligt i denne sammenhæng, idet den konkrete viden om tilgængelige ftalat-frie produkter ligger hos medlemmerne af Medicoindustrien. Samtidig vil samarbejdet om etablering af listen medvirke til at motivere de virksomheder som endnu ikke har udfaset ftalaterne, ligesom det vil understøtte dansk implementering af Direktivet om medicinsk udstyr (2007/47/EF), der trådte i kraft i foråret 2010 hvorefter deklarering af indholdet af DEHP, DBP, BBP og DIBP er et krav.

Der er udarbejdet en nærmere definition/afgrænsning af begrebet ftalat-frie produkter - jf. listen over ’ftalat-frie’ produkter. (NB: Denne betegnelse for listen dækker over at listen omfatter produkter fri for mærkningspligtige ftalater).

Miljøvurderingsmetode

Den generelle miljøvurderingsmetode for medicinske forbrugsartikler vil som udgangspunkt blive opbygget efter de principper der er beskrevet i Notat til Miljøstyrelsen og Danske Regioner: Sundheds- og miljømæssig prioritering af medicinske forbrugsartikler’ (Oktober 2009). Forenklet beskrevet består metoden af følgende elementer:

· Materialebeskrivelser – dvs. beskrivelse af de enkelte materialetypers miljø og sundhedsmæssige forhold. Dette kan ses som en udbygning/opdatering af materialebeskrivelserne på www.miljoevejledninger.dk

· Miljø- og sundhedsscoring af de enkelte materialer. Dette skal ses som en option til at score/ranke materialerne og produkterne efter principperne i ovennævnte notat.

 

· Scoringsværktøj, dvs. en helt konkret metodik til tildeling af en miljø- og sundhedsmæssig score til de enkelte produkter.

Med hensyn til andet medicinsk udstyr, vil der blive udarbejdet en sammenfatning af det meget omfattende materiale som det svenske Miljöstyringsrådet har udarbejdet for forskelligt medicinsk udstyr – se evt. http://www.msr.se/sv/Upphandling/Kriterier/Sjukvard-och-omsorg.

Dette materiale indeholder konkrete kravspecifikationer og tildelingskriterier for en række prioriterede undersøgelses- og behandlingsområder samt et omfattende baggrundsmateriale. Kravspecifikationer og tildelingskriterier oversættes og bearbejdes, mens baggrundsundersøgelserne fortsat vil foreligge på svensk/engelsk.

Endelig vil der for alle de øvrige indkøbsområder, der indgår i sygehusenes indkøb, blive henvist til www.miljoevejledninger.dk.

Formidling

Med hensyn til formidling vil den centrale formidlingsplatform være en webside. Om dette på sigt skal være en separat web-side om medicinsk forbrugsartikler og udstyr, eller om den skal integreres i www.miljoevejledninger står åbent. Dette projekt vil etablere en prototype-web som efterfølgende kan designes/lay-outes efter Miljøstyrelsens ønsker, men arbejdet med design/lay-out er ikke omfattet af dette tilbud. Projektwebsiden vil blive ændret i løbet af projektet således at den løbende reflekterer projektet stade.

Udover websiden er det planlagt at der gennemføres et møde for indkøberne i hver region i løbet af efteråret 2010. Disse møder har til formål at informere om projektets metode og foreløbige resultater samt at indsamle konkrete erfaringer fra de lokale indkøbere. Møderne vil således være et vigtigt element i at kvalitetssikre de informationer der indsamles fra leverandørerne samt at motivere indkøberne til at bruge den viden der indsamles og formidles i projektet.

Derudover anbefales det at der i forbindelse med afslutningen af projektet i foråret 2011 afholdes en afslutningskonference/messe, hvor tanken er at præsentere de danske producenter/forhandlere af ftalat-frie artikler samt projektets øvrige metodik og resultater. I den forbindelse kan der også inviteres oplægsholdere fra det svenske Miljöstyrningsrådet samt andre udenlandske oplægsholdere med relevans til projektet. Organisering og deltagelse i en sådan konference er ikke medtaget i budgettet nedenfor.

Tidsplan

En detaljeret tidsplan er udarbejdet. Overordnet respekterer dette projektoplæg Miljøstyrelsens ønske om at projektet bidrager med en liste over ’ftalat-frie’ produkter til kemikaliehandlingsplanen inden 1. Dec. 2010 og at projektet samlet afsluttes i løbet af februar 2011.

De væsentligste milepæle er:

Projektbeskrivelse pr. oktober 2010

· Udarbejdelse og udsendelse af spørgeskemaer til medico-branchen

 Ultimo august 2010

Udført

· Etablering af projekt-webside

 Ultimo september 2010

Udført

· Indhentning og bearbejdning af spørgeskemaer/lister

 Ultimo oktober 2010

Udført

· Opload af liste over produkter fri for mærkningspligtige ftalater på projekt-webside

 Ultimo november 2010

Udført

· Opload af materialebeskrivelser m.v. på projekt-webside

 Ultimo december 2010

 

· Opload af sammenfatning af svensk materiale på projekt-webside

 Ultimo februar 2011